• Η εφαρμογή βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου σχεδιασμού για να καλυφθούν οι ανάγκες και τα κενά στο πεδίο δράσης της Ένωσης.
  • Η εξεύρεση πόρων και η κατανομή τους ώστε να πραγματοποιηθούν οι στόχοι της Ένωσης.
  • Η επιλογή και η ανάπτυξη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image